תנאי השימוש תנאי השימוש באתרי האינטרנט והיישומונים של רשות השידור

 

כללי רשות השידור מציעה לך את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובכפוף לכל שינוי שיוכנס בתנאי השימוש בעתיד. רשות השימוש בשירות ניתנת למטרות פרטיות ובלתי מסחריות בלבד.

השימוש שאת/ה עושה בשירות זה, מותנה בכך שתקרא/י את כל תנאי השימוש המפורטים להלן ובכך שתסכימ/י לתנאי שימוש אלה במלואם. אם אינך מסכימ/ה לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש/ת לחדול מיד משימוש בשירות ובאתר זה.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים במדינת ישראל, ועל פי אמנות בין – לאומיות, זכויות היוצרים בשירות שייכות לרשות השידור, אלא אם נאמר אחרת במפורש. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן "שימוש הוגן" בלבד, שלא למטרה מסחרית, לפי הכללים הקבועים בדין.

שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא רשות השידור ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשמם של רשות השידור ו/או הגורם האחר בעל זכויות היוצרים בחומר המוגן.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת רשות השידור. 

 

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is").

רשות השידור אינה מתחייבת, ואין באפשרותה להתחייב, כי השירות והמידע הכלול בו, לרבות מידע כלכלי, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית.

רשות השידור לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא רשות השידור באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים בשירות, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי צד ג' כלשהו.

האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בשירות הינה על המשתמש בלבד.

רשות השידור לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

לעניין סעיף זה "רשות השידור" משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל המועסק מטעמה.

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לרשות השידור או מופעלים על ידה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין רשות השידור לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לרשות השידור כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, או אחריות לתוכנם ופיקוח עליו. אין באפשרותה של רשות השידור, ואין השירות המסופק על ידה מתיימר לקבוע עד כמה המידע באתרי צד ג' מהימן, שלם, מדויק או עדכני.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי רשות השידור לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, למידע וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.

רשות השידור לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והשימוש בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

 

כל הזכויות שמורות © התשס"ט – 2015 רשותהתשע"ה – 2015 רשות השידור

Copyright (c) 2015 Israel Broadcasting Authority. All Rights Reserved