צרו קשר | עזרה | כתבו אלינו רשות השידור > נציב קבילות הציבור
פייסבוק


טופס תלונה טופס תלונה
טופס משוב טופס משוב

БЛАНК ЖАЛОБЫ БЛАНК ЖАЛОБЫ
БЛАНК ОПРОСА БЛАНК ОПРОСА

דוחות קבילות הציבור
2004/5  
2006
2007
2008-9
2010-11
2012
2013
2014
הבעת עמדה ואיזון בשידורי האקטואליה
תדריך נקדי

קביעת כללי היישום של מסמך הבעת דעה בשידור
 PDF לחץ להורדת קורא


חוק רשות השידור קובע כי נציב קבילות הציבור (אומבודסמן) ידון בקבילות ובתלונות
הבאות מן הציבור בכל הנוגע למישדרי רשות השידור או לאופן פעולתה.

אפשר להתלונן אצל נציב הקבילות בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. 
בדואר: נציב קבילות הציבור, רשות השידור, ת"ד 28080, ירושלים 91280 

בפקס: 02-6201327, בדואר אלקטרוני: ombudsman@iba.org.il
לנציב הקבילות יש גם טלפון: 02-6201305 אך תלונה רשמית צריכה להיות מוגשת בכתב.


נציב הקבילות אינו מטפל בפניות טלפוניות בנושאי אגרה וגבייה.
לבירורים בנושא האגרה, ניתן לפנות ישירות לסניפי אגף הגבייה.
פרטים נוספים וכתובות מייל באתר אגף הגבייה
מי יכול לפנות לנציב על הקבילות ואיך?
כל אדם רשאי לפנות או להתלונן ישירות אצל נציב הקבילות. על המתלונן לציין את שמו ואת מענו, לתאר את התוכנית או את העניין שעליו הוא מתלונן, ואת המועד, הרשת והמישדר הנוגעים לעניין וכל פרט אחר העשוי לסייע בבירור התלונה.
באילו תלונות לא יטפל הנציב
הנציב לא יטפל בעניין המתברר בבית-משפט או בבית-דין או בעניין שבית-המשפט או בית-הדין כבר הכריע בו לגופו. 
הוא לא יטפל בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
הוא לא יטפל בתלונה שהוא סבור כי היא קנטרנית או טורדנית.
איך מסתיים הטיפול בתלונה
נציב הקבילות יכול למצוא שהתלונה מוצדקת, כולה או בחלקה, או שאינה מוצדקת.
אם התלונה מוצדקת
הנציב יודיע זאת למתלונן ולמי שהתלונה הוגשה נגדו. הנציב יכול להצביע על ליקויים ולדרוש לתקנם בדרך שיקבע ובזמן שיקבע. בין היתר יכול הנציב לדרוש לשדר את ממצאיו בשידורי הטלוויזיה והרדיו. 
אם התלונה אינה מוצדקת
יקבל המתלונן הודעה על כך.
דין וחשבון שנתי
נציב הקבילות מגיש למליאת הרשות, אחת לשנה לפחות, דוח על פעולותיו. הדוח פתוח לעיון הציבור. הדוח אינו יכול לשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
חופש הפעולה של הממונה
לנציב הקבילות יש חופש פעולה מלא בבירור התלונות, כפי שנאמר בחוק רשות השידור ובכללים שהתקינה הרשות על-פי החוק.
 

לאתר רשות השידור
לאתר רשות השידור