צרו קשר | עזרה | כתבו אלינו רשות השידור > הממונה על קבילות הציבור
פייסבוק


טופס תלונה טופס תלונה
טופס משוב טופס משוב

БЛАНК ЖАЛОБЫ БЛАНК ЖАЛОБЫ
БЛАНК ОПРОСА БЛАНК ОПРОСА

استمارة شكوى استمارة شكوى
استمارة رد استمارة رد

ד"וחות קבילות הציבור 
2004/5  
2006
2007
2008-9
2010-11
2012
2013
2014
2015
הבעת עמדה ואיזון בשידורי האקטואליה
תדריך נקדי

קביעת כללי היישום של מסמך הבעת דעה בשידור
 PDF לחץ להורדת קורא


חוק רשות השידור קובע כי הממונה על קבילות הציבור ידון בקבילות ובתלונות
הבאות מן הציבור בכל הנוגע למישדרי הרשות או לאופן פעולתה.

אפשר להתלונן אל הממונה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני.
בדואר: הממונה על קבילות הציבור, רשות השידור, ת"ד 28080, ירושלים 91280
בפקס: 02-5015541, בדואר אלקטרוני: ombudsman@iba.org.il
לממונה על הקבילות יש גם טלפון: 02-5015652 אך תלונה רשמית צריכה להיות מוגשת בכתב.


נציב הקבילות אינו מטפל בפניות טלפוניות בנושאי אגרה וגבייה.
לבירורים בנושא האגרה, ניתן לפנות ישירות לסניפי אגף הגבייה.
פרטים נוספים וכתובות מייל באתר אגף הגבייה
מי יכול לפנות לממונה על הקבילות ואיך ?
כל אדם רשאי לפנות או להתלונן ישירות אל הממונה. על המתלונן לציין את שמו ואת מענו, לתאר את התוכנית או את העניין שעליו הוא מתלונן, ואת המועד, הרשת והמישדר הנוגעים לעניין וכל פרט אחר העשוי לסייע בבירור התלונה.
באילו תלונות לא יטפל הממונה
הממונה לא יטפל בעניין המתברר בבית-משפט או בבית-דין או בעניין שבית-המשפט או בית-הדין כבר הכריע בו לגופו.
הוא לא יטפל בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
הוא לא יטפל בתלונה שהוא סבור כי היא קנטרנית או טורדנית.
איך מסתיים הטיפול בתלונה
הממונה על הקבילות יכול למצוא שהתלונה מוצדקת, כולה או בחלקה, או שאינה מוצדקת.
אם התלונה מוצדקת
הממונה יודיע זאת למתלונן ולמי שהתלונה הוגשה נגדו. הממונה יכול להצביע על ליקויים ולדרוש לתקנם בדרך שיקבע ובזמן שיקבע. בין היתר יכול הממונה לדרוש לשדר את ממצאיו בשידורי הטלוויזיה והרדיו.
אם התלונה אינה מוצדקת
יקבל המתלונן הודעה על כך.
דין וחשבון שנתי
הממונה מגיש למליאת הרשות, אחת לשנה לפחות, דוח על פעולותיו. הדוח פתוח לעיון הציבור. הדוח אינו יכול לשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
חופש הפעולה של הממונה
לממונה על הקבילות יש חופש פעולה מלא בבירור התלונות, כפי שנאמר בחוק רשות השידור ובכללים שהתקינה הרשות על-פי החוק.
 

לאתר רשות השידור לאתר רשות השידור